İhracat Faturasının İş Akışı Ve Roller

İhracat faturalarının elektronik ortamda işleyişi için gerekli 4 farklı rol vardır: Faturayı düzenleyen(Mükellef), Özel Entegratör ya da GİB Portal vasıtası ile düzenlediği faturayı Merkeze-GİB’e iletir. Fatura GİB tarafından Gümrük Ticaret Bakanlığı’na iletilir.

 • Fatura Düzenleyen – Satıcı Kurum
 • Merkez – Gelir İdaresi Başkanlığı
 • Gümrük ve Ticaret Bakanlığı
 • Alıcı Kurum

Normal şartlarda bir e-Faturada Fatura Düzenleyen(Satıcı Kurum), Merkez(GİB), Alıcı Kurum yer almaktadır. ihracat kapsamında düzenlenen e-Faturaya Gümrük ve Ticaret Bakanlığı dahil olmuştur. İhracat e-Faturalarında ki, alıcı kurum ise e-Faturayı kendi ülkesindeki işlemler için satıcıdan talep edebilecek taraftır. Teknik olarak bakıldığında ihracat e-Faturasında ki alıcı taraf aslında Gümrük Ticaret Bakanlığıdır. Fatura GİB’e, GİB tarafından da Gümrük Ticaret Bakanlığı’na iletilir. Alıcı tarafın faturayı talep etmesi ya da etmemesi e-Fatura sisteminden bağımsız bir işleyiştir. Alıcı taraf fatura üzerinde sadece bilgileriyle yer alır.

İşleyişi kavrayabilmek için Gümrük Ticaret Bakanlığı’nın rolüne ve birkaç senaryoya göz atmak faydalı olacaktır.

Gümrük Ticaret Bakanlığı e-Faturayı;

 1. Elektronik ortamda sistemine alır.
 2. Alınan fatura için, 23 haneli bir referans numarası üretir.
 3. 23 haneli referans numarasını Gümrük ve Ticaret Bakanlığı portalı aracılığıyla ihracat faturasını düzenleyen yükümlüye bildirir.
 4. Bildirilen 23 haneli referans numarası ile belge tarihi gümrük beyannamesinin 44 no’lu kutusunda “Belge Referans No” ve “Belge Tarihi” alanlarında yükümlü tarafından beyan edilir.
 5. Gümrük beyannamesinin tescilinden önce / sonra faturada değişiklik yapılması gerektiğinde, değişiklik yapılacak olan fatura ve bu fatura için alınan referans numarası iptal edilir. İptal edilen fatura için alınan referans numarası beyannamenin tescilinde kullanılamaz.
 6. Gümrük işlemleri mevzuat dahilinde tamamlanır.

SENARYOLAR

Senaryo 1) e-Fatura GTB sistemine düştükten ve faturadaki kalemlerin GTB tarafından kontrolü gerçekleştikten sonra uygun görülürse Gümrük Çıkış Beyannamesine konu edilip malların yurt dışı çıkışının gerçekleşmesi ve Gümrük Çıkış Beyannamesinin kapatılması durumunda;

Eylem: GTB tarafından Kabul Uygulama Yanıtı dönülecektir.

Senaryo 2) Bir faturada mal kalemlerinden, bir kısmının yurt dışına çıkış işlemlerine başlanması ama bir kısmının henüz çıkış tarihinin belli olmaması durumunda(Örneğin; Bir faturada yer alan 100 kalem maldan 70 kaleminin yurt dışına çıkacağı bilinmesi ancak 30 kaleminin ise ileri ki bir tarihte çıkacağının planlanması halinde);

Eylem: GTB tarafından söz konusu faturaya Red Uygulama Yanıtı dönülecek olup,çıkış işlemleri gerçekleştirilecek 70 birim mal için yeni bir e-Fatura düzenlenecek ve bu faturaya istinaden gümrük çıkış işlemleri tamamlanacaktır. Yeni düzenlenen 70 birimlik malı ihtiva eden e-Fatura için GTB kabul uygulama yanıtı dönecektir.Daha sonra gümrük çıkış işlemine konu edilecek 30 birimlik mal ihracı için yeni bire-Fatura düzenlenerek gümrük işlemleri tamamlanacaktır. Bu fatura için de GTB kabul uygulama yanıtını ihracatın gerçekleşmesi ile birlikte dönecektir.

İhracat işlemlerinde e-Fatura uygulaması kapsamında bir fatura sadece bir GÇB’ye konu edilecektir.

Senaryo 3) e-Fatura GTB sistemine düştükten sonra faturada yer alan kalemlerden hiçbirinin Gümrük Çıkış Beyannamesine konu edilmeden GTB tarafından kabul görmemesi durumunda;

Eylem: GTB tarafından Red Uygulama Yanıtı dönülecek, bu yanıt üzerine mükellef yeni bir fatura düzenleyerek tekrar gönderecektir.

Senaryo 4) Bir faturada n kalem mal gösterildiği halde GÇB’de daha fazla kalem mal çıkartılmak isteniyorsa (Örneğin: Bir faturada 100 kalem mal gösterildiği halde GÇB’de 130 kalem mal çıkartılmak isteniyorsa);

Eylem: 100 kalemlik fatura kabul edilip GTB sisteminde yer alan belge numarasıyla eşleştirilerek GÇB’de gösterilecektir.Ek olarak çıkartılmak istenen 30 kalem için ise ihracatçı tarafından ayrı bire-fatura düzenlenip bu fatura için alınan belge numarası aynı GÇB’ye eklenecektir.Her fatura için kabul uygulama yanıtı dönülecektir.

YOLCU BERABERİ EŞYA İHRACI FATURASI (TAX FREE FATURA) İŞ AKIŞI VE ROLLER

Yolcu beraberi eşya ihracı faturalarının alıcı bilgilerine ilaveten Gümrük ve Ticaret Bakanlığının bilgilerine de yer vereceklerdir. Düzenlenen faturalar onay için Gümrük çıkış memurunun ekranına düşecektir.Onaylanan faturalar vergi iade ödemesi için ilgili yetki belgeli aracı kurumların sistemine düşecektir.

Yolcu beraberi eşya faturalarının elektronik ortamda işleyişi için gerekli 5 farklı rol vardır:

 • Alışveriş Firması – Fatura Düzenleyen – Satıcı Kurum
 • Merkez – Gelir İdaresi Başkanlığı
 • Gümrük ve Ticaret Bakanlığı
 • Yetkili Aracı Kurum
 • Türkiye’de İkamet Etmeyen Yolcu

Alışveriş Firması (Fatura Düzenleyen – Satıcı Kurum) faturayı düzenler. Düzenlenen fatura öncelikle GİB’e iletilir. Fatura başarılı ya da hatalı ise GİB Fatura düzenleyene durum sonucunu döner. Fatura başarılı ise fatura GİB tarafından Gümrük ve Ticaret Bakanlığı(GTB)’na iletilir. GTB, gelen yolcu beraberi eşya ihracı fatura bilgilerini ve alınan malı kontrol eder, faturayı onaylar. Onaylanan her fatura için ilgili yetki belgeli aracı kuruma durum sonucu gidecektir. Yetkili alıcı kurum, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından gümrük memuru aracılığıyla gönderilen durum sonucunu alır, gönderilen durum sonucu içindeki bilgileri kontrol ederek yolcuya KDV iadesi ödemesi yapar. Türkiye’de ikamet etmeyen yolcu, aldığı malların KDV iadesini alabilmesi için fatura düzenletme ve pasaport ile isim bilgilerini fatura düzenleyene verme zorunluluğu vardır. GTB onayından sonra yetkili aracı kurumdan iadesini alabilir.

Fatura düzenleyen(mağaza) ile aracı kurumlar arasında iptal/iade edilen ürünlere ait faturaların yetki verilmiş aracı kurumlar tarafından iadesinin yapılmasını engellemek ve haksız yere kdv iadesi yapılmasının önüne geçilmesini sağlamak bakımından; çevrimiçi ve gerçek zamanlı bir bağlantı bulunmalıdır. Bağlantı metodunun ve yönteminin seçimi aracı kurum ile mağaza arasında serbestçe belirlenebilecektir.

 

Fatura Düzenleyen; Faturaların gerçek zamanlı olarak GİB merkeze iletiminden sorumludur. Böylece alış veriş ve yurt dışı çıkışları aynı gün olan yolcuların sorun yaşaması engellenmiş olacaktır. Sistemlerinde bir sorun olması durumunda kullanılmak üzere yeterli miktarda kağıt fatura bulundurur. Sorun ortaya çıktığında kağıt ortamında fatura keser. Kağıt ortamında kestiği faturalar için daha sonra e-fatura üzerinden fatura kesmemelidir. GİB veya GTB sistemlerinde bir sorun yaşandığında e-faturaların kağıt çıktılarına istinaden gümrük çıkış işlemlerinin tesis edilebilmesi için; iki (2)örnek, e-fatura kağıt çıktısını veya e-fatura muhteviyatını içeren bir belgeyi müşteriye verecektir. Müşteriye verilen e-fatura kağıt çıktılarına veya e-Fatura muhteviyatını ihtiva eden belge üzerine satıcı tarafından kaşe ve imza tatbik edilmesi gerekmemektedir. Fatura düzenleyen tarafından oluşturulan belgeler, öngörülen şemalara, şema kurallarına, diğer veri kurallarına ve standartlara uygun olmak zorundadır. Ayrıca fatura düzenleyen, kullandığı uygulama ile ilgili her adımda loglama yapmak zorundadır.

Size Nasıl Yardımcı Olabiliriz ?

Türkiye’nin e-Dönüşüm Platformu

efaturateklif bünyesinde e-fatura, e-arşiv, e-defter, e-bilet, e-mutabakat, e-bordro işlemleri entegrasyonu sağlayabilirsiniz

e-Saklama

Kaybolma,
Değiştirilme,
Silinme Riski Olmadan,
Hukuken Geçerli,
Güvenliği Garanti Altına Alınarak  (Yedekli olarak)
elektronik ortamda uzun yıllar saklanmasını ve saklanan bu belgelerinize  kolayca erişme imkânını sunan sistemdir

daha fazlası
E-İrsaliye

e-İrsaliye, kağıt irsaliye ile aynı nitelikte fakat dijital ortamda düzenlenecektir. Sevk irsaliyesi kullanan firmalar kağıt olarak irsaliye düzenlerken e-irsaliyeye geçiş yapan firmalar dijital ortamda irsaliye düzenleyerek karşı tarafa ulaştırıcaklar.

daha fazlası

Hizmetlerimiz Hakkında Detaylı Bilgi Almak İster misiniz ?